วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

อาจารย์วิวรรธ์ จันทร์เทพ

สถาปัตยกรรม (Architecture)สถาปัตยกรรม (Architecture) เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัยต่าง ๆ การวางผังเมือง การจัดผังบริเวณ การตกแต่งอาคาร การออกแบบก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้ผู้สร้างงานจำนวนมาก และเป็นงานศิลปะ ที่มีอายุยืนยาว สถาปัตยกรรม เป็นวิธีการจัดสรรบริเวณที่ว่างให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และศิลปะ ความงดงาม และคุณค่าของสถาปัตยกรรม ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ดังนี้ คือ
1. การจัดสรรบริเวณที่ว่างให้สัมพันธ์กันของส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
2. การจัดรูปทรงทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย และสิ่งแวดล้อม
3. การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกลม

องค์ประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรม
จุดสนใจและความหมายของศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
บทความ De Architectura ของวิทรูเวียส ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ที่เก่าแก่ที่สุดที่เราค้นพบ ได้กล่าวไว้ว่า สถาปัตยกรรมต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลักๆ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและสมดุล อันได้แก่
ความงาม (Venustas)
ความมั่นคงแข็งแรง (Firmitas)
และ ประโยชน์ใช้สอย (Utilitas)
สถาปัตยกรรม แบ่งได้ดังนี้
1. สถาปัตยกรรม (ARCHITECTURE) คือ การออกแบบอาคารชนิดต่างๆ ได้แก่ อาคารพักอาศัย อาคารสาธารณะต่างๆ
2. ภูมิสถาปัตยกรรม (LANDSCAPE) คือ การนำเอานิเวศน์วิทยา (ECOLOGY) มาสู่การออกแบบสภาพแวดล้อม(ENVIRONMENTAL DESIGN) เป็นการนำเอาองค์ประกอบทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างมาผสมผสานเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และตอบสนองพฤติกรรมมนุษย์ และยังสัมพันธ์กับตัวอาคารและสิ่งก่อสร้างทุกชนิด
3. ผังเมือง (CITY PLANNING) คือ การจัดผังเมืองในทุกๆด้าน เช่น คมนาคม,ที่พักอาศัย,อุสาหกรรม,การศึกษา ฯลฯ การวางผังเมืองไม่ ใช่การจัดเมืองใหม่เท่านั้นแต่เป็นการวางแผนปรับปรุงเมืองเก่า แก้ปัญหาเดิม เพื่อยกสภาพความเป็นอยู่ของประชากรด้วย
http://www.mew6.com/composer/art/architecture.php


1. สุนทรียศาสตร์ คืออะไร ตอบ = เป็นวิชาที่ว่าด้วยความงาม ความงามในธรรมชาติ และความงามในผลงานที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม
2.สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร ตอบ =
1. ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงาม อย่างสมเหตุสมผล
2. ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี อย่างมีเหตุมีผล
3. เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข
4. ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
5. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งและการบูรณาการเพื่อการประยุกตืใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน
3.สุนทรียศาสตร์มีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร
ตอบ = ทำให้พยาบาลมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผลในการรักษาพยาบาลกับผู้ป่าย